1
3

වෘෂභ

වෘෂභ - සිකුරු සමඟ රවි බුධ 2 වැන්නේ සිටීමෙන් ගම් ප්‍රදේශයෙන් බැහැරව කටයුතු කිරීමට සිදුවෙයි. ඇස්වල ආබාධ හටගනී. අන් අයට උදව් උපකාර කරයි. විනෝදයට කලාත්මක කටයුතු බවට සිත් දෙයි. වියදම් අධිකයි. සඳු 04 වැන්නේ සිට ගමන් කරන නිසා ආලය පිළිබද අදහස් ඇති කරගනී. නිවාස ලාබ ලබයි. ආමාශගත ආබාධ ඇති විය හැකිය. කුජ 02 වැන්නේ නිසා යන්ත්‍ර සූත්‍ර කාර්මික කටයුතුවලින් ප්‍රයෝජන ලබයි. 

ඔබේ අදහස් එවන්න.

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.