1
3

මංගල සුබ පැතුම්

post-thumbnail

ප්‍රභාත් දිනිෂි

පසුගිය දා අතිනත ගත් කොස්ගොඩ පදිංචි ප්‍රභාත් සම්පත් මහතා සහ ඇල්පිටිය නවදගල දිනුෂි මෙනවිය

post-thumbnail

දිනිදු ෂේනි

පසුගිය දා අතිනත ගත් වග පදිංචි දිනිදු මහතා සහ ෂේනි මෙනවිය

post-thumbnail

ඉන්දික ක්‍රිෂාන්ති

පසුගිය දා අතිනත ගත් දෙයියන්දර පදිංචි ඉන්දික මහතා සහ බමුණුගම පදිංචි ක්‍රිෂාන්ති මෙනවිය

post-thumbnail

අමිල සුලෝචනා

පසුගිය දා අතිනත ගත් වත්තේගම ජම්බුගහපිටිය පදිංචි අමිල හේරත් මහතා සහ ගලදෙර පදිංචි සුලෝචනා එරමුදුලියද්ද මෙනවිය

post-thumbnail

රවින්ද්‍ර ඔමාලි

පසුගිය දා අතිනත ගත් රත්නපුර දකුණු ඇලපාත පදිංචි රවින්ද්‍ර ශ්‍රීමාල් මහතා සහ මාවනැල්ල පදිංචි යෝෂිනී ඔමාලි මෙනවිය

post-thumbnail

දිනේෂ වත්සලා

පසුගිය දා අතිනත ගත් රඹුක්කන පදිංචි දිනේෂ් මහතා සහ පත්තම්පිටිය පදිංචි වත්සලා මෙනවිය

post-thumbnail

තරිදු ශාමා

පසුගිය දා අතිනත ගත් අලුත්ගම පදිංචි තරිඳු මහතා සහ ඉහල පුලියන්කුලම පදිංචි ශාමා මෙනවිය